Идеи & цели

Проектното предложение е разработено от трите партньорски организации – Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ (България), European Strategic Partnerships Ltd. (Обединено кралство) и Euroform RFS (Италия). Проектът е финансиран през 2018 г. от Националната агенция в България по Програма Еразъм +, Ключово действие 2 „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики“, Сектор „Висше образование“, Договор № 2018-1-BG01-KA203-048016.


Проектът

Проектът се фокусира върху социалното включване на жените, които желаят да развиват собствен бизнес в областта на търговията и логистиката, чрез интеграция в предприемачеството посредством обучение, придобиване на практически умения и компетенции, с цел генериране на финансова, културна и социална стойност. Партньорите по проекта установиха, че съществува нарастваща нужда от креативни и иновативни подходи за обучение в областта на предприемачеството, за да се преодолеят предишните слабости. В този контекст основните цели на проекта са:
  1. Провеждане на сравнителен анализ на търсенето и предлагането на умения за женско предприемачество на пазара на труда в трите страни партньори - България, Обединеното кралство и Италия.
  2. Определяне на ключови области и особености за развитие на умения за предприемачество на жени, основани на сравнителния анализ.
  3. Разширяване на знанията, уменията и компетенциите в женското предприемачество на териториите на страните партньори, с цел да се определи кои от тях могат да се превърнат в практика на търговските малки и средни предприятия и как те могат да повишат конкурентоспособността на сектора.
  4. Създаване на инструмент за саморазвитие на предприемачеството за жени по иновативен начин и предоставяне на методически насоки и инструменти за развитие на предприемаческите им умения.
  5. Утвърждаване и тестване на резултатите от проекта в едно пилотно практическо обучение, представящо резултатите от обучението по проекта за учащи в неравностойно положение.
  6. Създаване на иновативна платформа за обмен на опит и добри практики, с цел подпомагане на развитието на уменията за предприемачество на жени, улесняване на техния достъп и ангажиране с цифрови технологии във формалното и неформалното образование.
  7. Ефективно разпространение и отворен достъп до резултатите от проекта.